Informátor ÚS ČZS Karviná č.1 / 2019

Informátor ÚS ČZS Karviná 1/2019.

Rok 2019 bude pro ČZS rokem volebním, ve kterém postupně proběhnou volby výborů a kontrolních komisí ZO a SZO, postupně až po RR ČZS.

Organizační a časový harmonogram voleb vychází ve „Zpravodaji“ ČZS.

Z výňatku volebního řádu připomínáme:

Volba členů orgánů se provádí podle kandidátky, kterou připraví předem po projednání s kandidáty statutární orgán, který volby připravuje (výbor základní organizace).

  • 5 odst.(5) Stanov.

Orgány svazu nebo organizační jednotky jsou schopny se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů orgánu svazu nebo organizační jednotky; členská schůze základní organizace je schopna se usnášet za účasti nejméně jedné třetiny členů svazu, vedených v seznamu členů základní organizace, pokud ve stanovách není upraveno jinak.

Úvodem jednání členské schůze se volí, podle návrhu stávajícího výboru, volební komise o lichém počtu členů, která si ustanoví předsedu, jenž bude řídit volby. Volební komisi předá stávající výbor návrh kandidátky. Není-li určen předchozím rozhodnutím členské schůze způsob a forma voleb, navrhne ji předseda volební komise členské schůzi. Předseda volební komise seznámí členskou schůzi s kandidátkou a zjistí, zda z řad členů vzešly připomínky či jiné návrhy, podle kterých kandidátku upraví a vyzve členskou schůzi k hlasování.

Členská schůze základní organizace volí ze svých členů předsedu základní organizace, tajemníka a členy výboru v počtu stanoveném rozhodnutím členské schůze (nejméně předsedu základní organizace, tajemníka a dalšího člena výboru), předsedu kontrolní komise a další členy kontrolní komise (nejméně dva členy).
U základní organizace s počtem do 10 členů volí nejméně předsedu základní organizace, tajemníka výboru a revizora účtů. Kontrolní komise se v základních organizacích do 10 členů nevolí.
Předseda základní organizace, tajemník výboru a předseda kontrolní komise se volí přímo na členské schůzi. Volbu do jednotlivých funkcí ve výboru provádí členové nově zvoleného výboru na své první schůzi. Z členů výboru lze zvolit zejména místopředsedu, pokladníka, hospodáře, případně další funkcionáře.
Vedle uvedených funkcionářů volí členská schůze na témže volebním zasedání delegáta na územní konferenci územního sdružení. Na každých započatých 100 členů základní organizace se volí jeden delegát.
Předseda volební komise řídí hlasování, zjišťuje jeho výsledek, seznámí s ním členskou schůzi a předá jej návrhové komisi, která jej zapracuje do návrhu usnesení.

 

Zvýšení členského příspěvku

Prostředky získané z členských příspěvků by v prvé řadě měly sloužit na činnost, a proto je ke zvýšení i rozdělení členského příspěvku přistupováno s ohledem na podporu aktivní činnosti na všech úrovních ČZS.

Výše a termín platnosti zvýšení členského příspěvku

Výše členského příspěvku 150,- Kč ročně

Termín účinnosti od roku 2020

Podíl pro ZO/SZO je 50,- Kč (zvýšení ze současných 40,-Kč)

Podíl pro ÚS je 40,- Kč (zvýšení ze současných 30,- Kč)

Podíl pro RR je 37,- Kč (zvýšení ze současných 25,- Kč)

Podíl do Fondu rozvoje ČZS  7,- Kč (zvýšení ze současných 4,-Kč)

Podíl do Rizikového fondu ČZS  1,- Kč (zůstává stejná výše)

Podíl do Fondu aktivity ÚS ČZS  15,- Kč (nově zřízený fond)

Podíl pro ZO je stanoven na 50,-Kč.

Podíl z členské známky pro ZO/SZO ve výši 50,- Kč. Tento podíl zůstává přímo v rozpočtech ZO a měl by být použit na činnost a aktivitu Základních organizací.

Pro rok 2019 je výše členského příspěvku stejná jako v letech předcházejících tedy 100 Kč.

Rozdělení členského příspěvku:

40 Kč zůstává pro ZO

30 Kč pro ÚS

20 Kč pro RR

4 Kč Fond rozvoje ČZS

1 Kč pro rizikový fond ČZS

 

Aktuální informace ke GDPR (ochrana osobních údajů) jsou neurčité, podpisy nevynucujte pod pohrůžko ztráty členství, funkce ……. Přesněji to bude ve Zpravodaji ČZS.

ÚS ČZS Karviná prostřednictvím odborných instruktorů nabízí pro členy i veřejnost širokou škálu odborných přednášek a instruktáží.

Na podzim 2019 připravujeme odborný seminář pro členy výboru, (předseda, pokladník a předseda KK) na kterém vás seznámíme podrobně s informacemi jak právními, ekonomickými a dalšími, které plynou z vašich funkcí.

Náš instruktorský sbor připravuje přednášky se zahrádkářskou tématikou, a to na téma:

  • Sloupcovité jabloně, jejích pěstování, odrůdy“, (na podzim s ochutnávkou)
  • Příprava půdy pro zeleninu a šetrné hnojení na zahrádce“
  • Léčivé byliny ze zahrádky
  • Pěstování drobného ovoce, borůvky, brusinky
  • Aranžování suchých i živých květin
  • Pokojové rostliny, Pěstování aktinidií
  • Pěstováni vinné révy na zahrádkách
  • Pěstování ovocných dřevin na zahrádkách.

Naši instruktoři vám rádi zkušenosti a znalosti předají. Rovněž uvítáme zájemce o práci v instruktorském sboru. Pokud máte zájem se vzdělávat a jste ochotni později, získané zkušenosti předávat dál, stačí i úzká specializace.

Po práci odpočinek. Zveme vás na „Zahrádkářské odpoledne“ dne 26. ledna 2019 v sobotu od 14:00 hod. do 21:45 hodin do kinosálu „Střední školy techniky a služeb“ v Karviné Novém Městě (bývalé učiliště dolu 1. máj). Cena vstupenky činí 250,- Kč. V ceně vstupného je teplá večeře, k tanci a poslechu hraje duo ANTICO Erich a Lenka. Prodej vstupenek na sekretariátě, je omezen místem, proto s nákupem neváhejte dlouho.

Odborní instruktoři připraví dne 6. března 2019 od 13,00 hodin – 17:00 hodin Burzu roubů.

Zájemci o konkrétní odrůdy zejména novošlechtění ať se přihlásí dopředu telefonicky popř. emailem.  Zároveň bude probíhat odborná zahrádkářská poradna od 13:00 – 17:00 hodin.

PÚS ČZS Vám i rodinným příslušníkům přeje poklidné prožití vánočních svátků.

V novém roce 2019 především pevné zdraví, sousedy, na které se můžete ve všem spolehnout, zahrádky k radosti a užitku, které se za vaši péči odmění krásnými květy a chutnými výpěstky.

Leave a Reply