Informátor ÚR ČZS Karviná č. 1/2021

Informátor

č. 1/2021

Přejeme Vám do nového roku 2021 pevné zdraví a stále přítomnou osobní, rodinnou i pracovní pohodu.

 

Vážení přátelé,

činnostnašeho územního sdružení v roce 2020 byla vládními nařízeními podstatně omezena. Přesto se nám povedlo některé plánované akce uspořádat. Začali jsme v lednu již tradičním setkání zahrádkářů v kinosále Střední školy techniky a služeb. V březnu jsme zahájili seminář odborných přednášek pro funkcionáře ZO. Tento jsme uskutečnili 1x v Karviné a Orlové. Další plánované semináře jsme již nestihli z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření společenských místností. V červnu po uvolnění vládních opatření jsme provedli tradiční soutěž Mladého zahrádkáře pro děti ze ZŠ, floristickou soutěžpro děti, středoškoláky a zahrádkářky našeho svazu. Výherci okresního kola postoupili v září do zemského kola v Prostějově. Také tam se našim zástupkyním vedlo velmi znamenitě, obsadili medailové pozice a postoupili do kola nejvyššího celostátního, které se konalo v říjnu na Floře Olomouc. Zde naše soutěžící ze ZŠ Borovského v Karviné Mizerově Valentýna Kostelníková získala ve finále za první místo krásnou zlatou medaili. Viktorie Kostelníková soutěžící za středoškoláky skončila na 5. místě. Je to velmi krásná reprezentace našeho ÚS a je vidět že o floristiku a zahrádkářskou činnost je zájem i mezi mladší generací což nás velmi těší.

Díky tomu, že kolem naší budovy je velké nádvoří, máme možnost akce pořádat venku, (venku byly akce povoleny) zorganizovali jsme v září pod party stany a altánky úspěšnou okresní výstavu „Zahrada 2020“, také s novým vyvýšeným záhonem pro plodovou zeleninu.

V návaznosti na vládní opatření jsme neuspořádali zasedání rady územního sdružení. (rada má 75 členů). Rozhodně nešlo radu svolat na tradiční zasedání.

Právní komise svazu, dává možnost distančního zasedání a hlasování per rollam, (oběžníkem, označuje způsob rozhodování, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků) ovšem využití v naší ÚR není jednoduché, ne každý má počítač a email. V plánu pro rok 2020 podstatné změny proti roku 2019 nebyly a také v plánu pro rok 2021 budeme velmi rádi, když se vrátíme k naší činnosti a akcímjako v roce2019 a výhledově územní radu svoláme dle možností, nejpozději ve druhé polovině roku.

Na sekretariátu ÚS v Karviné máme již od prosince nové členské známky pro rok 2021 včetně rukovětí a kalendáříku pro členy ZO. Žádáme funkcionáře jednotlivých ZO, aby si již v průběhu jara u nás vyzvedávalia zaplatili členské známky pro své členy. Územní sdružení musí uhradit členské známky v první polovině roku na ústředí.

I nadále pokračujeme s prodejem hnojiv a postřiků pro členy.

Funkcionáři ZO na konci roku obdrželi zpravodaj č. 2/2020 spolu s publikací „Základníchvnitrosvazových předpisů a dokumentů“ pro činnost ZO. Žádáme Vás o předání těchto publikací předsedovi ZO, hospodáři a také předsedovi kontrolníkomise v ZO. V loňském roce na jaře jsme začali s přednáškami pro předsedu, pokladníka a předsedu KK ZO ČZS.Z důvodu vládních nařízení jsme byli nuceni přerušit a ukončit tyto odborné porady. Pokud situace dovolí a vládní nařízení a omezení ustoupí, budeme pokračovat v těchto seminářích pro další ZO.

Informace ze zpravodaje č.2/2020

-strana 6 – Povinnost uchovávat zápisy z jednání dle zákona č. 89/2012 Sb.obč.zákoníku s platností od 1. 1. 2021

(jedná se o zápisy, usnesení, prezenční listiny, popřípadě další přílohy ze zasedání nejvyššího orgánu – pro ZO, tj. členská schůze).

Aktuální stav registrací ZO ČZS. U našeho územního sdružení Karviná 703 – jak jste se také dočetli ve Zpravodaji, doposud nemáme provedenou po volbách, tj. po roce 2019 registraci všech ZO.

(jedná se o zapsáni změn funkcionářů, a pokud v ZO nedošlo ke změně funkcionářů a výbor zůstal pracovat ve stejném složení, i přesto bylo nutno vyhotovit nový registrační list s datem zahájení funkce – tj. rokem 2019- kdy byly řádné volby.) Zde bych chtěla pořádat ty ZO, které to doposud od roku 2019 ještě neprovedly, abychom společně dali registrační listy do pořádku a zaslali dokumenty na ČZS do Prahy a ta mohla registrační listy zaslat na Městský soud v Praze.

Ve Zpravodaji na straně 7 – Zveřejňování účetních závěrek pobočných spolků

Prosím o podrobné přečtení – pro vás ZO do roku 2019 platila výjimka, že účetní závěrky nebylo nutno zveřejňovat. Od roku 2020 došlo ke změně a rovněž tato povinnost se vztahujena všechny pobočné spolky tedy i na malé ZO ČZS!!!

V příloze informátoru zasíláme výkaz o majetku a závazcích. A také vyplněný vzor.(Nebojte se tohoto tiskopisu, ZO která má pouze pokladnu nebo pokladnu a běžný účet vepíše stavy k 1.1. a k 31.12., v případě majetku jako budovy, stroje, zařízení,pozemky, které vedete v pobočných knihách vepíšete také. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na sekretariát do Karviné na Urbanovou, rádi Vám pomůžeme výkaz vyplnit, popř. ho zde společně vyplníme a odešleme do Prahy.

Do zpravodaje je vložen list – přehled o činnosti ZO ČZS za rok 2020, prosím o jeho vyplnění a odeslání v termínu do 20. února na sekretariát ÚS do Karviné. Tento nemusíte zasílat poštou, stačí vy skenovat a odeslat emailem. Děkuji.

Dále chceme připomenout že i v letošním roce pokračuje pojištění členů ČZS u Kooperativy, a to při akcích, brigádách, schůzích na zájezdech, popř. jiných dalších společných akcích – podrobně rozepsáno viz. Zpravodaj č.1/2020.

Odborní instruktoři našeho územního sdružení v současné době připravují řadu zajímavých přednášek, rad a instruktáží pro členy i veřejnost.

 

Nakonec mi dovolte popřát vám hlavně pevné zdraví, přežít tyto nelehké měsíce, kdy jsme zavření doma a na naše zazimované zahrádky se málokdy dostaneme. Ale brzy přijde jaro a my budeme moci opět zahájit naši zahrádkářskou sezónu zkrášlovat, pěstovat a tvořit na svých zahrádkách na sluníčku a čerstvém vzduchu.

 

Zdravím Vám všechny.

Marcela Urbanová, tajemnice US ČZS Karviná

Leave a Reply